Jak używamy dane osobowe

 • HOME
 • Jak używamy dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). – zwanym dalej RODO − mając na uwadze zawartą umowę między Panem / Panią, a 3RE sp. z o.o. sp. k. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3RE sp. z o.o. sp. k. w Choszcznie, ul. Drawieńska 63, 73-200 Choszczno, zwana dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Nadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub okoliczności
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zleceniobiorców i kontrahentów lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – w formie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przez przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do końca roku, w którym upłynął termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przechowywania dokumentów podatkowych, a w przypadku monitoringu przez okres do 3 miesięcy.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, a także wybranym przez nas podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, kadrowo-księgowe, doręczeń, ochrony osób i mienia.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. żądania sprostowania (poprawiania) danych;
  3. żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane poza EOG, do państw trzecich. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie jeżeli Komisja Europejska stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub w oparciu o umowę z tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. W związku z takim przekazaniem danych można uzyskać kopię takich zabezpieczeń. W tym celu należy zwróć się z zapytaniem na adres email: office@3re.co.